Piirangud külastajale Piusa koobastiku looduskaitsealal

Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta Piusa koobastikku (allmaakaeveõõsi) ja nahkhiirte talvituskolooniat, vanu loodusmetsi ning III kategooria kaitsealuseid taimeliike
(aas-karukell e. Pulsatilla pratensis ja roomav öövilge e. Goodyera repens).

  • Kaitsealal on keelatud telkimine ja lõkke tegemine (välja arvatud lõkke tegemine metsakoosluse kujundamisel kaitseala valitseja nõusolekul), loodusvarade kasutamine ja majandustegevus.
  • Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti kogu kaitsealal. Allmaakaeveõõntes on lubatud viibida ainult kaitseala valitseja nõusolekul, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel. Allmaakaeveõõnte vaatlemiseks mõeldud vaateplatvormil on viibimine lubatud.
  • Kaitsealal on lubatud sõiduki ja maastikusõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga sõitmine radadel. Sõiduki või maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud: järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud tegevustel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevustel, liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel, metsa- ja põllumajandustöödel.
  • Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud kohas. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud kohas ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

Täpsemalt loe piirangute kohta Piusa koobastiku looduskaitseala kaitse-eeskirjast, vajadusel küsi lisainfot Keskkonnaametist (e-post info@keskkonnaamet.ee, tel. +372 662 5999).