Piirangud külastajale Otepää looduspargis

  • Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud kohas, välja arvatud õuemaal, kus see on lubatud omaniku loal.
  • Kaitsealal on lubatud sõiduki ja maastikusõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga sõitmine radadel. Sõiduki või maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud: järelvalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud tegevustel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevustel, liinirajatiste hooldamiseks vajalikel töödel, metsa- ja põllumajandustöödel.
  • Kaitseala veekogudel on lubatud sisepõlemismootorita ujuvvahendiga sõitmine.
  • Sisepõlemismootoriga ujuvvahendiga sõitmine on lubatud: järelvalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud tegevustel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
  • Kaitsealal on 25 sihtkaitsevööndit. Sihtkaitsevööndites on lubatud kuni 60 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja nõusolekul ette valmistatud ja tähistatud kohas. Rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohas ning rohkem kui 60 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja nõusolekul ette valmistatud ja tähistatud kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
  • Kaitsealal on 11 piiranguvööndit. Piiranguvööndites on lubatud kuni 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohas. Rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

Täpsemalt loe piirangute kohta Otepää looduspargi kaitse-eeskirjast ja vajadusel küsi lisainfot Keskkonnaametist (e-post info@keskkonnaamet.ee, tel. +372 662 5999).