Soomaa rahvuspargi külastamisel kehtivad piirangud

Soomaa rahvuspark oma suurte rabade, luhtade ja lammimetsadega moodustab ulatusliku märgalade süsteemi, seades inimese liikumisele looduslikke piiranguid. Lisaks neile on rahvuspargi kaitse-eesmärkidest lähtuvalt kehtestatud täiendavad ajalised liikumispiirangud, millest palume Soomaa külastajatel kinni pidada. Soomaal kehtivad inimestele liikumispiirangud loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndites.

Ajalised liikumispiirangud on seatud peamiselt maastiku ja madala häiringutaluvusega linnuliikide kaitseks, kelle võib pesalt jäädavalt peletada väikseimgi tavapärasest erinev olukord. Lisaks lindudele on häiringule altid ka paljud teised liigid, sealhulgas meie suured kotkad ja kiskjad.

Soomaa loodusega tutvusmiseks on rahvusparki rajatud hulk rajatisi, mis tutvustavad kaitseala väärtusi ning ühtlasi on võimalik tellida juhendatud vee- ja avamaastikumatku Soomaa ettevõtjatelt - loodusradade külastamine ja giidiga matkadel osalemine on parim viis loodusega sinasõpruse soetamiseks ja säästmiseks.

Soomaa rahvuspargis on Tuhametsa loodusreservaat, see väike ja väga halvasti ligipääsetav loodusmetsa ala on sarnane sellele, mida võib näha Ingatsi õpperajal Kuresoo rabarinnakul. Loodusreservaadi eesmärk on looduslike protsesside tomimise tagamine inimtegevusest puutumatuna.

Soomaa rahvuspargis on kokku 29 sihtkaitsevööndit, millest ajaline liikumispiirang kehtib kolmes: Kikepera, Valgeraba ja Paelama sihtkaitsevööndis. Kikepera ja Valgeraba sihtkaitsevööndites on keelatud inimeste viibimine 15. veebruarist 31. juulini ning Paelama sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini.

Ajalised liikumispiirangud on seatud aladele, mis on lisaks oma häiringutundlikele elanikele looduslikult raskesti ligipääsetavatel ja sinna omal käel minek võib maastikku mitte tundvale inimesele ohtlikuks saada – eksimise või õnnetuse korral on sellistesse kohtadesse ääretult raske päästetöid korraldada. Paljude eesti kaitsealuste ja häiringut pelgavate loomade ning lindude elupaikadesse on huviliste jaoks paigaldatud kaameraid, kus elanike tegevust saab jälgida reaalajas: www.looduskalender.ee

Piiranguvöönd on kogu rahvuspargi vee- ja maa-ala, mis jääb väljapoole sihtkaitsevööndeid ja reservaate. Rahvuspargi piiranguvööndis ja sihtkaitsevööndites, kus ajalist piirangut ei kehti on lubatud marjade ja seente korjamine ning muud tegevused, mis loodusele kahju ei tekita. Telkida, lõket teha ja liiklusvahenditega liikuda tohib vaid selleks ettenähtud kohtades.

Loodusrajad ja teised külastusrajatised on Soomaal rajatud nii, et inimesel ei oleks vaja liikuda läbi alade, kus tema kohalolek võiks loodusele kahju tekitada. Loodusradadel ja nende vahetus läheduses ei tohiks rajalt kõrvale astuda, sest rajaümbrus saab sellest kahjustada. Seda eriti rabades ja mujal märjal pinnasel. Soomaa jõgedel tohib liikuda ainult mootorita liikumisvahendiga ning veeleminekuks ja sildumiseks soovitame kasutada selleks ettevalmistatud randumissildu. Eramaid läbivatel teedel ja kallasrajal võib viibida vaid päeva tõusust päeva loojanguni ning püsivaks randumiseks eramaal peab olema eramaaomaniku luba.

Üksiku inimese looduses viibimine ei tekita sellele reeglina erilist kahju, küll aga võib see kergelt juhtuda, kui samasse kohta satub korraga palju inimesi. Palju sõltub konkreetsest kohast, pinnasest, aastaajast ja ilmast. Soomaa rahvuspargis tuleb väljapool ettevalmistatud kohti suurema ürituse korraldamine kooskõlastada Keskkonnaametiga ja alates 50. inimesest kehtib see nõue ka ettevalmistatud kohtades. Looduslikel  aladel ürituse korraldamiseks vajalik tingimused eelnevalt läbi rääkida ja kooskõlastada ettevõtmine RMK-ga ja Keskkonnaametiga. Suurürituse korraldamise kooskõlastamise avalduse blanketi leiad siit. Keskkonnaameti kontaktid selle teksti lõpust.
 
Kooskõlastada ei ole vaja üritusi, mis toimuvad teedel ja muudel inimtekkelistel aladel. Maaomaniku luba on siiski vaja hankida.

Rahvuspargis on rajatud mitmeid lõkkeplatse ja telkimiskohti, mille kasutamine ei vaja kellegi eriluba. Kokkuleppele peab saama vaid teiste lõkketegijate ja platsikasutajatega, kui neid seal peaks olema. Siiski on need platsid enamuses liialt väikesed, et seal korraldada rahvaüritusi (paarkümmend inimest ja rohkem). Seetõttu tuleks enne sellise ürituse kavandamist kindlasti konsulteerida Keskkonnaametiga ja RMK-ga, et leida ürituse läbiviimiseks sobiv koht.

Looduses viibides ei tohi kahjustada pinnast, taimi, puid ja häirida teisi sealseid elanikke - loomi ja inimesi. Endast ei või jätta maha prügi.
Tutvu Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga Riigi Teatajas.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Soomaa külastuskeskusesse tel 435 7164, 526 1924, info.soomaa@rmk.ee
Kooskõlastuse taotlemiseks palume võtta ühendust Keskkonnaametiga, info@keskkonnaamet.ee, tel.+372 662 5999
Keskkonnaalastest õigusrikkumistest teatada tel: 1247