Karula rahvuspargi külastamisel kehtivad piirangud


Karula rahvuspargi väärtuseks on metsad, järved, ainulaadne kuppelmaastik ja traditsiooniline elulaad. Karula vaheldusrikas loodus pakub elukohti väga erinevatele ja haruldastele liikidele. Selleks, et säiliksid kaitsealused liigid ja nende elupaigad, taimekooslused ning maastikud, on kehtestatud Karula rahvuspargi kaitse-eeskirjaga looduses liikumisele ja tegevustele teatud piirangud.

Karula rahvuspargis on külastusteks suletud 2 loodusreservaati. Pautsjärve reservaat on moodustatud vanade looduslikus seisundis olevate metsade, sookoosluste, ohustatud ja kaitstavate liikide elupaikade kaitseks. Kaadsijärve reservaat on moodustatud eesmärgiga kaitsta I kaitsekategooria kaitsealuse liigi elupaika ja tagada elupaiga ümbruse metsade areng loodusliku protsessina. Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus, lubatud on teostada vaid teadus-, järelevalve- ja päästetöid.

Rahvuspargi 27 sihtkaitse- ja 12 piiranguvööndis on lubatud külastajail korjata marju ja seeni ning tegeleda tegevustega, mis loodusele kahju ei tekita. Ajutine liikumiskeeld on kehtestatud 15. märtsist 31. augustini Äestamise soo, Oikunna, Vanapalu, Palu-Labassaarõ sihtkaitsevööndis ja Kaugjärve kallasrajal ning 1. veebruarist 31. augustini Põrgujärve sihtkaitsevööndis. Reservaadid ja liikumispiirangutega sihtkaitsevööndid on tähistatud vastavate siltidega.

Telkimine ja lõkke tegemine on rahvuspargis lubatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning kaitseala valitsejaga kooskõlastatud paikades. Õuemaal on telkimine ja lõkke tegemine lubatud omaniku loal. Liiklusvahendiga liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel. Kaitsealal on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine ja harrastuskalapüük, välja arvatud loodusreservaadis ja Karula kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Mootoriga ujuvvahendiga on lubatud sõita ainult järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

Karula rahvuspargis on lubatud kuni 40 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistatud kohas. Rohkem kui 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine ja ürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas tuleb kooskõlastada RMK ja Keskkonnaameti Lõuna regiooniga. Info suurürituste korraldamise nõuete kohta ja kooskõlastamiseks vajalike avalduste blanketid leiad siit.

Kooskõlastada ei ole vaja üritusi, mis toimuvad teedel ja muudel inimtekkelistel aladel. Maaomaniku luba on siiski vaja hankida.

Looduses viibides ei tohi kahjustada pinnast, taimi, puid ja häirida teisi sealseid elanikke - loomi ja inimesi. Liikumiseks tuleks kasutada vaid olemasolevaid radu ja teid. Pärast retke, pikniku või üritust tuleb hoolitseda selle eest, et ümbrus jääks korda. Kaasa tuleks võtta kõik, mis endaga kaasa toodi.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Karula rahvuspargi külastuskeskusesse tel: 782 8350, info.karula@rmk.ee
Kooskõlastuse taotlemiseks palume võtta ühendust Keskkonnaametiga, info@keskkonnaamet.ee,
tel: +372 662 5999
Keskkonnaalastest õigusrikkumistest teatada tel: 1247