Soode salapära

Järvamaa, Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala, Simisalu loodusmaja

Milles peitub soode salapära? Kas müstilistes laugastes või älvetes või hoopis rahvajuttudes pajatatud virvatuledes ning näkkides? Millal öelda raba, millal soo ning mis vahet neil on? Miks on seal alati märg? Otsime üheskoos neile küsimustele vastused. Kuna rajal läbitakse kõik soo tüübid siis ongi programmi eesmärk tundma õppida soode arengut ja võrrelda seal kasvavat taimestikku metsas kasvavate taimedega. Teha selgeks, miks peetakse soid veereservuaarideks ning mis vahe on laukal ja älvel, kuidas rabas liigutakse ning mida soost inimene on enda jaoks ära kasutanud?

Toimumiskoht: Tammsaare-Järva-Madise loodusrada

Päevakava

 • Rühma saabumine.
 • Tutvustatakse programmi eesmärke, töövahendeid ja päevakava (10 min).
 • Kaitseala tutvustus, asukoha määramine ja tutvumine rajakaardiga, töölehed (10 min).
 • Õpperetk (145 min).
 • Kokkuvõte (15 min).
 • Piknik

Seos õppekavaga

II kooliaste
Loodusõpetus:
Kordame: minu kodumaa Eesti. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses.
Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine. Mõisted: madalsoo, siirdesoo, raba, älves, laugas, turbasammal, turvas.
Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodus- ja keskkonnakaitse. Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis, kaitsealad.

Ainetevaheline lõiming: Loodusõpetus, emakeel ja kirjandus, ajalugu.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Üldpädevused: Õpipädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus.

Õpiväljund/õpitulemused:
Õpilane:
 • Oskab selgitada soode kujunemist ja arengut.
 • Seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega.
 • Teab võrrelda taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas.
 • Suudab koostada soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid.
 • Oskab kirjeldada tüüpilisemaid liike, kes elavad rabas, siirde-ja madalsoos.
 • Teab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
 • Teab looduskaitse ja kaitsealade vajalikkust.
 • Oskab kasutada mõõte-ja uurimisvahendeid: luupi, termomeetrit, Secchi ketast.

Kokkuvõte: Programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi, kasutades paari peale täidetud töölehte.

Tegevused õpperetkel:
 • Õppeprogrammi käigus tutvume erinevate soo tüüpidega ning vaatleme, mis neis nii erilist on. Rada kulgeb Kõrvemaa maastikukaitsealal üle Kodru raba, mille jooksul tutvume madalsoo, siirdesoo, raba ja metsakoosluse ning neile iseloomulike taimeliikidega kasutades võrdluseks Sagadi marja-ja puumappe.
 • Töölehel oleval kaardil määratakse ilmakaared ja orienteeritakse kaart ilmakaarte suhtes õigesti. Kuna õpperada kulgeb mõõda kunagist „taliteed“, siis juhendaja räägib ka pärandkultuurist maastikul, miks Pearu ja Andres palehigis kraave kaevasid, miks võeti turvast ja kuidas on hetke olukord muutnud võrreldes 100 a taguste piltidega.
 • Retkejuht räägib lahti ka jutud näkkidest ja virvatuledest, leiame koos seoseid tänapäevaste seletustega soogaasi ja mis juhtub älvesse kinni jäämisel.
 • Kuna õpperada kulgeb kaitsealal, kus liigiline mitmekesisus on rikkam, siis arutleme bioloogilisest mitmekesisusest ehk elurikkusest ja selle säilitamise vajadusest. Koostame läbitud koosluste kohta toiduahelaid.
 • 3-4 liikmelised rühmad saavad kordamööda kasutada Secchi ketast vee läbipaistvuse mõõtmiseks laukas ja Vibu järves ning termomeetrit lauka vee temp. mõõtmiseks. Lisaks joogivee ja laukavee värvuse ja maitse võrdlus ning räägime lahti, mis on pH. Mullasondiga proovi võtmine metsast, rabast, madal- ja siirdesoost ning erineva lagunemisastmega turba võrdlemine. Luubiga turbasambla ja erinevate taimeliikide vaatlemine, arutelu taime välimuse ja kohastumuste vahel. Turbasambla kaalumine kuivalt ja vett täis imendununa.

Vahendid ja meetodid:
Paari peale tööleht, pliiats, kirjutamisalus, kompass, luup, mõõdulint ( mille abil mõõdetakse männi ümbermõõtu metsas ja rabas). Retkejuhil kaasas raba vee omaduste uurimiseks vajalik: termomeeter, Secchi ketas vee läbipaistvuse mõõtmiseks, vee sügavuse mõõtmiseks nöör (raskusega), digitaal kaal turbasambla kaalumiseks enne – ja pärast kuivaks pigistamist ning mullasond erinevate sootüüpide ja metsa pinnase võrdluseks. Paar binoklit, tornist raba vaatluseks. Aastaajast tulenevalt taimede erinevuse võrdluseks Sagadi marja- ja puude mapid 10 tk.

Teemad/märksõnad: Madalsoo, siirdesoo, raba ehk kõrgsoo, rabataimed, loodus ja keskkonnakaitse, kohastumused, looduses liikumine, pärandkultuur.

Lisainfo

Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud. Kaasa oma võileib ja jook! Külastuskeskuses ja loodusõpperadadel on õpilasgruppide turvalisus ja ohutus tagatud. Programmi tellija täidab programmi tellimisvormi ning saab vastu kinnituskirja programmi läbiviimise tingimustega, kus lepitakse vajadusel kokku ka kõik eritingimused ja üksikasjad.
Lisainfo kontakt: info.aegviidu@rmk.ee, 604 7212

Omadused:


Teemad Looduskaitse
Looduses liikumine
Pärandkultuur
Sihtrühm 4.-6. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus 23 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus4,2 km
Hind23 inimest 70 EUR