Seente eluviis ja kasvukohad

Ida-Virumaa, Alutaguse rahvuspark, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Programm tugineb traditsiooniks saanud seenenäitusele Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses. Seeni leidub kõikjal, kuid osa neist jääb oma väikeste mõõtmete ning varjatud eluviisi tõttu märkamatuks. Selleks, et tunda ja eristada mürgiseid seeni söögiseentest, peaks tundma seente olemust (liigitunnuseid, ökoloogiat, eluviise), seente kasvukeskkonda ja ehitust.

Toimumiskoht:
 Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus ja Kauksi oja loodusrada

Päevakava

 • Rühma saabumine, tegevused külastuskeskuses (1 tund 20 min).
 • Õppefilmi „Seened mitte ainult söögiks“ vaatamine (22 min).
Film räägib seente salajasest maailmast, nende kasvukohast ja olulisusest meie metsakooslustes ning inimeste igapäevaelus. (II ja III kooliaste).
 • Seenenäituse külastus. Töölehe täitmine (20 min).
Seenenäitus on üles ehitatud peamistele metsakasvukohatüüpidele. Lapsed jagatakse 3-4 liikmelistesse rühmadesse ja täidavad töölehe, selleks peavad nad leidma näituselt erinevaid seeni ja neid vaatlema. Täidetakse tööleht „Leia näituselt“ (II kooliaste) või „Igal seenel oma lugu“ (III kooliaste).
 • Enne näituselt lahkumist kokkuvõtte tegemine. Iga rühm tutvustab tulemust (5 min).
 • Seente mikromaailma õpituba. Erinevate seente uurimine mikroskoobiga ja vaatluslehe täitmine (30 min).
 • Tegevused:
 1. Õpitoas on 6 stereomikroskoobiga õpikohta. Õpilased töötavad 3-4-stes rühmades. Uurivad mikroskoopidega erinevate seente viljakeha (kübarat, eoslehekesi, jalga, läbilõiget) ning kirjeldavad kordamööda nähtut (II kooliaste).
 2. Lisaks täidavad vaatluslehti. Iga õpikoha juures on vaatlusleht kuhu kõik rühmad täiendavad omaltpoolt.
 3. Viimane rühm püüab tunnuste põhjal määrata seeneliik kasutades retkejuhi juhendamisel abivahendina seenemäärajaid (III kooliaste).
 • Loodusretk matkarajal (1,5 tundi).
 1. Retke kodukorra tutvustus, loodussäästliku matkamise ja IÜÕ põhimõtted.
 2. Vaatleme rajale jäävaid söögi- ja mürkseeni. Lastel on paari peale luup ja lihtsustatud seenemääraja. Programmijuht viitab ühele seenele ja lapsed püüavad iseseisvalt selle liigi ära määrata. Juhendaja aitab suunavate küsimuste ja vihjetega jõuda õige tulemuseni.
 3. Vaatleme lamapuud ja sellel kasvavaid torikseeni, räägime puude ja seente vahelistest seostest (ka samblikud kuuluvad seeneriiki), uurime luupidega parasiitseeni (juurepess, vahtra pigilaiksus, pohla roosteseen jne), räägime nende mõjust, õpime lihtsamate seente määramist määraja abil.
 • Programmi lõpus keskuse õuealal kokkuvõtte tegemine. Arutleme nähtust ja räägitust. Mida uut keegi õppis. Tagasiside õpetajalt.
 • Piknik peale programmi õuealal.

Seos õppekavaga

II kooliaste:
Loodusõpetus: Mets kui elukeskkond/kooslus. Eesti metsade iseloomulikud liigid, nende vahelised seosed (seente näitel).

III kooliaste:

Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus ja looduslik tasakaal.

Bioloogia:
Seente ehitus, tunnused ja eluprotsessid. Seenete paljunemine, nende osa looduses ja inimtegevuses.

Seosed läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus.

Üldpädevused:
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus - tajub ja väärtustab oma seotust loodusega.
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus – teeb koostööd grupikaaslastega.
 • Suhtluspädevus – suudab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeles (teise keelena), suudab oma seisukohti esitada ja põhjendada.
 • Õpipädevus - kasutab õpitut erinevates olukordades (külastuskeskuses, matkarajal)

Ainetevaheline lõiming: Loodusained, (loodusõpetus, bioloogia), eesti keel.

Õpitulemused/Õpiväljundid:
II kooliaste
 • Kasutab liikide uurimiseks, tundmaõppimiseks ja andmete kogumiseks mikroskoopi.
 • Arutleb kaasa inimtegevuse mõju kooslustele, tähtsuse ning kaitsmise vajaduse üle.
 • Võrdleb taimede, loomade, seente omavahelisi seoseid; selgitab nende tähtsust looduses; toob näiteid nende mõju kohta inimese organismile.
 • Teab tähtsamaid söödavaid ja mürgiseid seeneliike ning tunneb neid looduses ära.
 • Selgitab seente paljunemise viise ning arenguks vajalikke tingimusi.
 • Analüüsib seente osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid, väärtustades neid eluslooduse tähtsate osadena.
Lisaks sellele õpilane III kooliastmes:
 • Kirjeldab erinevate seenerühmade ning samblike ehituse ja metsakoosluse mitmekesisust, selgitab parasiitluse ja sümbioosi tähtsust.
 • Oskab kasutada juhendamisel erinevaid seenemäärajaid.

Meetodid: Õppefilm „Seened mitte ainult söögiks“ vaatamine, seenenäituse külastamine, seente mikromaailma õpituba, rühmatöö- mikroskoopidega seente erinevate osade uurimine, vaatluslehtede täitmine, retkel söögi- ja mürgiseente võrdlemine, luupidega lamapuu ja sellel kasvavate torikseente uurimine, mükoriisa vaatlemine puu juure ümber, välimääraja kasutamine.

Vahendid: 6 stereomikroskoopi, vaatluslehed, kirjutamisvahendid, luubid, määrajad, pildimaterjal, meditsiinikotike

Märksõna: seened

Juhis õpetajale: Enne programmile tulekut soovitav koolis või kodus tutvuda filmiga https://www.youtube.com/watch?v=XkX_AFuCVeY
Lisaaega saame kasutada praktiliste tööde tegemisel.

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikuoludele ja metsaretkeks sobilikud riided-jalanõud! Pikniku pidamise võimalus keskuse õuealal enda söögi ja joogiga. Suuremate gruppide jagunemisel vajalik igale grupile saatja.
Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele.
Külastuskeskuse mõlemad hooned ja õueala on ettevalmistatud ratastooliga liikumiseks.

Lisainfo kontakt:
info.alutaguse@rmk.ee; 5681 5722

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegSügis
Grupi suuruskuni 24 inimest, suuremad rühmad jagatakse pooleks
Kestuskuni 3 tundi (oleneb laste vanusest)
Raja pikkus2-2,5 km
Hind24 inimest 120 EUR