Linnud ja lindudest. Elu taevapiiril

Ida-Virumaa, Alutaguse rahvuspark, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Linnud on väga olulised nii Eesti maastike kui kogu elukeskkonna mitmekesistajad. Linde kohtame kõikjal: nii asulates, inimtühjadel rabamaastikel, nii mererannikul kui tihedas metsas. Tutvume lindude eluga kevadises Alutaguse looduses.

Päevakava

  • Rühma saabumine, tutvusring.
  • Loodusretk matkarajale
  • Vaatleme, räägime, kuulame ja arutame: lindude välimus ja käitumine eriaastaaegadel, rändlindude saabumine.
  • Inimeste ja lindude vastastikustest mõjudest, räägime lindude kohastumisest ja kohanemisest looduses.
  • Uurime leitud lindude pesi.
  • Ilmastiku mõju lindudele (temperatuur, tuul, sademed, valgus).
  • Linnud kui elukeskkonna mitmekesistajad.
  • Rühmatööd, vaatluslehtede täitmine, temaatilised mängud erinevatele vanustele.
  • Kokkuvõtete tegemine.
  • Soovi korral piknik.

Seos õppekavaga

Eelkool: kirjeldab tuntumaid linde ja nende elukeskkonda.
I kooliaste: Kirjeldab ning rühmitab linde nende tunnuste, eluviiside ja elupaikade järgi.
II kooliaste: Uurib lindude kohastumisi erinevates (veekogu, mets, asula) kooslustes.
III kooliaste: Seostab lindude kohastumisi elukeskkonnas, ökosüsteemis, inimtegevuses.

Seosed läbivate teemadega: 
Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Üldpädevused: Kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalnepädevus, suhtluspädevus, õpipädevus.
Ainetevaheline lõiming: Loodusõpetus, bioloogia.
Meetodid: PowerPoint esitluse vaatamine ( vihmase ilma korral), rühmatööd-vaatluslehtede täitmine, luupidega lindude tegutsemisjälgede uurimine puudel (nt. rähni tegutsemisjäljed), õppemängud/mängulised tegevused.
Vahendid: Vaatluslehed, kirjutamisvahendid, luubid, pildimaterjal, määrajad.
Märksõna: Linnud

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikule vastav riietus.

Lisainfo kontakt:
info.alutaguse@rmk.ee; tel:  5681 5722

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-4 tundi
Raja pikkus1,5-3,5 km
Hind 1 EUR/in
Soodne alates05.03.2024
Soodne kuni31.05.2024