Kes elab metsa sees?

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Läheme Lahemaa loodusradadele, et tundma õppida meie metsade elustikku - imetajaid, linde ja putukaid ning nende elukeskkonda. Oandu külastuskeskuse näitustel uurime, mida jutustavad jäljed ja pabulad, koljud ja kasukad. Kes metsas mida (keda) sööb?
Metsaretkel otsime metsaelanike tegevuse jälgi ja saame teada, millist elupaika nad vajavad ja mis neid ohustada võib.

Toimumiskoht: RMK Oandu külastuskeskus, Oandu Pärandkultuuri rada või Koprarada

Päevakava

  • Grupi saabumine, tutvumine, vajadusel suurema grupi jagamine 2 rühmaks, kes läbivad programmi tegevused eraldi (5 -10 min). Toimumiskoha ja päevakava tutvustamine.
  • Oandu külastuskeskuses vaadatakse katkendeid loodusfilmist „Kes meil metsas elavad“ (15-20 min).
  • Iga osaleja teeb endale väikese loomajälgede määraja, selle juures arutleme jälgede tunnuste ja loomade eluviiside üle. Saame teada, kellel on sõrad, kellel käpad ja kellel hoopis ujulestad varvaste vahel (20-30 min).
  • Loomadetektiivide ülesandes uuritakse külastuskeskuses metsloomade nahku, koljusid, loomade ja lindude väljaheiteid, näritud-nokitud käbisid jms, et teada saada, kellele need kuuluvad ja miks nad just niisugused on (10-15 min).
  • Metsaretk Koprarajal või Pärandkultuuri rajal. Tuletame meelde, et asume kaitsealal - Lahemaa rahvuspargis. Liigume koos ühise grupina, retke jooksul tegutseme ka väiksemate rühmadena (3-4 õpilast, kes kasutavad kaardikomplekti „Jäljed lumel“), otsides loomade, lindude ja putukate (nt üraskid, siklased) tegevuse jälgi ja elupaiku. Arutleme retke jooksul erinevates olukordades selle üle, mis metsaelanikke ohustab ja kuidas neid kaitsta (1t 20 min - 1 t 30 min).
  • Kokkuvõte - „metsloomaloenduse ring“ - arutame koos läbi, kelle tegevusjälgi nägime rajal, mis nähtud loomi ja nende elupaiku iseloomustab ja mis kellelgi neist meelde jäi (10-15 min).

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Mõisted: keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, metsloom, koduloom. Organismide rühmad ja kooselu. Loomade mitmekesisus. Liik, kooslus, toiduahel. Mõisted: roomajad, linnud, imetajad, selgrootud, ussid, putukad, liik, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel.

Eesmärgid:

Eesmärgiks on loomade - imetajate, lindude ja putukate ning nende elukeskkonna ja kohastumuste tundmaõppimise kaudu kujundada arusaama looduskeskkonnast kui tervikust, ning mõistmist, et inimene on osa loodusest ja loodusesse peab suhtuma säästvalt. Programm toetab huvi looduse ja looduse uurimise vastu, ärgitab esitama küsimusi ja leidma vastuseid lihtsate määrajate (omatehtud jäljemääraja, kaardikomplekt „Jäljed lumel“ jne) abil.
Üldpädevused:
  • Kultuuri- ja väärtuspädevus
  • Õpipädevus
  • Suhtluspädevus
Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest, juhendajate poolt antud info põhineb teaduskirjandusel.

Seos läbivate teemadega:
Läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng raames käsitletakse looduskeskkonda kui tervikut, kus kõigil loomadel - nii imetajatel, lindudel kui putukatel - on looduse eluringis oma osa ja koht, samuti looduse kaitse ja säästliku eluviisi vajadust.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, emakeel

Õpiväljundid, õpitulemused:
Tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu.
Saab aru, et inimtegevusel on mõju loodusele ning säästliku eluviisi vajadusest.
Teab, et kõigil loomadel on looduse eluringis oma osa ja koht.
Omandab algteadmised sõnavarast, millega kirjeldada metsaelustikku (nt sõrad, käpad, sarved, kiskja, taimtoiduline, segatoiduline, talveuni, taliuinak).
Tunneb ja oskab kirjeldada programmis lähemalt käsitletud imetajaid, linde ja putukaid ja nende tegevusjälgi (põder, karu, ilves, metssiga, metskits, halljänes, metsis, kuuse-kooreürask, okaspuu-kooresikk).
Märkab metsas imetajate, lindude ja putukate tegutsemisjälgi ja oskab neid seostada nende eluviiside ja elukeskkonnaga.
Käitub turvaliselt metsaretkel ja näituste külastamisel.

Meetodid: Praktilised ülesanded jäljemääraja valmistamisel. Rühmatöö näitustel ja metsas. Arutelu - filmis looduses ja kollektsioonides nähtu seoste otsimine. Õuesõpe - metsaretk tegevusjälgede otsimiseks, analüüs ja kokkuvõtted.

Vahendid:
Jäljetemplid jm vahendid oma jäljemääraja valmistamiseks, kollektsioonid - külastuskeskuses kordamööda kasutamiseks; metsaretkel luubid ning kaardikomplektid „Jäljed lumel“ 3-4 õpilase kohta.

Teemad/märksõnad: Mets, metsloomad, imetajad, linnud, putukad, nende tegevusjäljed, elupaigad, loodushoid.

Lisainfo

Selga ja jalga aastaajale ja ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Kaasa jook ja väike eine.

Õpilasgruppide turvalisus ja ohutus on programmi korraldajate poolselt tagatud. Programmi tellija täidab programmi tellimisvormi www.loodusegakoos.ee lehel ja saab vastu kinnituskirja programmi läbiviimise tingimustega, milles on kirjas soovitused ja nõuded õpetajale programmi eel ja ajal ning milles lepitakse vajadusel kokku ka kõik eritingimused ja koolipoolsed soovid programmile.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee, 676 7010

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2,5-3 tundi, olenevalt rajast ja metsaretke pikkusest
Raja pikkus1-3,5 km
Hind 20 inimest 70 EUR