Kuidas käbist saab puu?

Lääne-Virumaa, Lahemaa rahvuspark, Oandu külastuskeskus

Külastuskeskuse hoones, vanas käbikuivatis ja Oandu suures küünis uurime meie tähtsamaid metsapuid, nende vilju ja seemneid. Miks on vaja käbisid korjata ja kuidas käbi seest seemned kätte saab? Kuidas puude seemneid külvab loodus ja kuidas seda teevad inimesed? Metsaretkel otsime eri liiki puid, mõistatame nende vanust ja proovime arvata, missugune mets kasvas siin 80 aasta eest.

Toimumiskoht: Oandu külastuskeskus; Oandu pärandkultuurirada

Päevakava

 • Grupi saabumine, tutvumine, vajadusel suurema grupi jagamine 2 rühmaks, kes läbivad programmi tegevused eraldi. Toimumiskoha ja päevakava tutvustamine (5 -10 min).
 • Õppeklassis lahendame rühmatööna ülesannet „Eelista eestimaist“, leidmaks kogust üles kodumaiste puuliikide viljad ja seemned. Tutvume õpimapiga Puud, vaatame puude seemneid ja vilju luubiga ja nuputame, kes või mis neid metsas levitab. Arutleme võõrliikide leviku ohtude üle (15-20 min).
 • Suures küünis (külmal ajal külastuskeskuses) lahendatakse rühmatööna (rühmas kuni 10 liiget) Puude pusle ülesannet, viies kokku puu pildi ja „tagavaraosad“ (15-20 min).
 • Käbitares- vanas käbikuivatis - uuritakse ja proovitakse töövahendeid, millega vanasti käbi seest seemned kätte saadi ning neid puhastati. Miks oli ja on vaja kuuse- ja männiseemneid? Suures küünis proovime vanu metsatööriistu. Arutleme töövahendite, inimeste riietuse ning olude üle 80 aastat tagasi. Kuidas kogutakse seemneid ja istutatakse metsa tänapäeval? (15-20 min)
 • Metsaretke eel lepime kokku rajal liikumise korras ja reeglites, räägime turvalisusest metsaretkel. Tuletame meelde, et asume kaitsealal - Lahemaa rahvuspargis. Rajal liigume koos ühise grupina, retke jooksul tegutseme ka väiksemate rühmadena (rühmas 3-4 liiget), otsides eri liiki ja erinevas vanuses puid.
 • Õpime eristama puid (kuusk), põõsaid (magesõstar), puhmaid (mustikas) ja rohttaimi (olenevalt aastaajast). Võrdleme puude vanust enda, oma vanemate, vanavanemate ja teiste vanusega. Näeme inimese poolt rajatud ja looduslikult kasvanud metsa. Arutleme, kuidas on puud seotud inimeste igapäevaeluga, jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse vajaduse üle metsanduses. Vanas taimeaias saame aimu metsapuude taimede kasvatamisest ja näeme kodumaiste põõsaste kollektsiooni. Kogume retkel näidiseid (maha langenud) käbidest, okastest, lehtedest ja puukoorest (~1,5 tundi).
 • Kokkuvõte - vaatame rühmade kogutud näidised koos läbi, tuletame nende põhjal meelde ja kinnistame õpitud puuliike, abiks õpimapp Puud (10-20 min). Võtame kokku muljed ja (uued) teadmised läbitud metsadest.

Teemad/märksõnad: Mets, puud, vili, käbi, seeme, puuliigid, looduslik uuenemine, metsade uuendamine, käbikuivati, taimeaed, seemik, istik, puukool, aastaringid.

Seos õppekavaga

Organismid ja elupaigad. Maismaataimed, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Mõisted: puu, põõsas, rohttaim, õis, vili, taimede välisehitus. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. Mõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu käbi, sõnajalg, sammal, samblik, liik, kooselu.

Eesmärgid:

Programm toetab huvi looduse ja looduse uurimise vastu, oskust märgata, vaadelda, selgitada ning arutleda, õpetab kasutama lihtsat määrajat (Puude õpimapp). Eesmärgiks on õppida tundma puude välisehitust, nende tähtsust looduses ja inimese elus. Kujundada arusaama meie metsalooduse ilust ja elurikkusest, säästlikkuse vajadusest suhtumises metsa. Liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine.

Üldpädevused:
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus
 • Õpipädevus
 • Suhtluspädevus
Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest, juhendajate poolt antud info põhineb teaduskirjandusel.

Seos läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, emakeel

Õpiväljundid, õpitulemused:

 • Tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu.
 • Omandab algteadmised sõnavarast millega kirjeldada puid ja nende osi (tüvi, võra, oksad, pungad, lehed, õied, viljad, seemned, puu, põõsas, puhmas).
 • Oskab eristada puid, põõsaid, puhmaid ja rohttaimi.
 • Tunneb meie levinumaid puuliike (kuusk, mänd, kask, hall lepp, sanglepp, haab, vaher, tamm).
 • Saab aru, kuidas on seotud puud inimeste igapäevaeluga.
 • Mõistab jätkusuutlikkuse ja säästlikkuse vajadust metsanduses.
 • Saab aru, kuidas mets uueneb looduslikult ja kuidas inimtegevuse tulemusena.
 • Käitub turvaliselt metsaretkel ja näituste külastamisel.

Meetodid: Praktiline töö ülesannete lahendamisel, rühmatöö näitustel ja metsas. Arutelu - näitusel nähtud mineviku tööde ja töövahendite ning tänapäeva seoste otsimine. Õuesõpe - metsaretk mitut liiki ja erineva vanusega puude otsimiseks, näidiste kogumine, analüüs ja kokkuvõtted.

Vahendid:
Käbide ja seemnete kogud, Puude pusle komplektid, Puude õpimapp - kasutamiseks rühmas kuni 10 liiget. Luubid ja näidiste kogumise kotikesed metsaretkeks 2-3 õpilase kohta.

Teemad/märksõnad: Mets, puud, vili, käbi, seeme, puuliigid, looduslik uuenemine, metsade uuendamine, käbikuivati, taimeaed, seemik, istik, puukool, aastaringid.

Lisainfo

Selga ja jalga aastaajale ja ilmale vastav riietus ja jalanõud. Kaasa jook ja väike eine.

Õpilasgruppide turvalisus ja ohutus on programmi korraldajate poolselt tagatud. Programmi tellija täidab programmi tellimisvormi www.loodusegakoos.ee lehel ja saab vastu kinnituskirja programmi läbiviimise tingimustega, milles on kirjas soovitused ja nõuded õpetajale programmi eel ja ajal ning milles lepitakse vajadusel kokku ka kõik eritingimused ja koolipoolsed soovid programmile.

Lisainfo kontakt: info.oandu@rmk.ee; tel: 676 7010

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Metsandus
Pärandkultuur
Sihtrühm 1.-3. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2,5-3 tundi
Raja pikkusOlenevalt marsruudist on metsaretke pikkus 1,5-3,5 km
Hind20 inimest 70 EUR